ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (PRESENTATION)                                             Βιβλιογραφική αναφορά (Citation)

IDEA Medical Newsletter 2009:3,3. Available at http://www.idea-lab.gr/newslet20090303.htm

 

4o Πανελλήνιο συνέδριο Κλινικής Χημείας

Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2002

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LTA ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Α. Παπακωνσταντίνου4, Α. Μπούφας3, Σ. Τσαγκούλη2, Σ. Χριστοδούλου1, Α. Μακρυγιάννη4, Ο. Σπυράκου4

1 2η Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

2 8η Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

3 9η Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

4 Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Αθήνα

Εισαγωγή:  Η χρησιμότητα των γνωστών νεοπλασματικών δεικτών του αίματος στη διάγνωση και την παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα είναι αμφιλεγόμενη.  Ο LTA (Lung Tumor Analyte) είναι ένας νέος ειδικός δείκτης , του οποίου ήδη ελέγχεται η διαγνωστική και προγνωστική αξία.

Σκοπός της εργασίας:  Ο έλεγχος της ευαισθησίας ανίχνευσης του LTA στον ορό πασχόντων από καρκίνο του πνεύμονα.

Υλικό και μέθοδος:  Κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2001 – Ιανουαρίου 2002 εξετάστηκαν για την παρουσία LTA στον ορό 46 νοσηλευόμενοι ασθενείς στους οποίους διαγνώσθηκε για πρώτη φορά βρογχογενές καρκίνωμα..  Η εξέταση έγινε με το έτοιμο kit της εταιρείας Polybiotech Inc. (Redmond, ΗΠΑ), στο οποίο το βασικό αντιδραστήριο είναι μια εξωκυττάρια διάμεση πρωτεΐνη (ECMP) συνδεδεμένη με εναιώρημα latex.  Αν ο ορός περιέχει LTA, αυτό συνδέεται με τα σωματίδια latex-ECMP με αποτέλεσμα ορατή συγκόλληση.  Χημικά το LTA φαίνεται πως είναι μια ή περισσότερες μορφές ειδικής θειικής γλυκοζαμινογλυκάνης.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εξετάστηκαν για LTA και ασθενείς με άλλα πλην του καρκίνου πνευμονικά νοσήματα, καθώς και υγιείς μάρτυρες, των οποίων όμως ο αριθμός κρίθηκε ανεπαρκής για τον έλεγχο της ειδικότητας της μεθόδου, γι αυτό και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Αποτελέσματα:  Από τους 46 ασθενείς με διαπιστωμένο ιστολογικά βρογχογενές καρκίνωμα θετικό LTA ορού είχαν 31 (συνολική ευαισθησία: 67,4%).  Περαιτέρω ανάλυση των περιστατικών ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο έδειξε τα εξής αποτελέσματα:

 

 

Θετικό LTA

Αρνητικό LTA

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα

4

4

Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα

27

11

 

Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι το LTA παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερη ευαισθησία για το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (ευαισθησία: 71%), από ότι για το μικροκυτταρικό (ευαισθησία: 50%).  Όμως επειδή τα περιστατικά με μικροκυτταρικό καρκίνωμα ήταν πολύ λίγα το εύρημα αυτό πρέπει να επαληθευτεί.

Συμπεράσματα:  Αν και η ανίχνευση LTA δεν φαίνεται από την εργασία αυτή να αποτελεί άριστη μέθοδο διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα, εμφανίζει εν τούτοις αξιόλογη ευαισθησία αν συγκριθεί με άλλους νεοπλασματικούς δείκτες που έχουν ως σήμερα ελεγχθεί.  Πριν όμως από την κλινική χρήση του LTA, η αρχική αυτή θετική αξιολόγηση πρέπει να επιβεβαιωθεί με έλεγχο και της ειδικότητας της μεθόδου.

 

► Επιστροφή στην πρώτη σελίδα του IDEA Medical Newsletter

 

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή.