ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (PRESENTATION)                                             Βιβλιογραφική αναφορά (Citation)

IDEA Medical Newsletter 2009:3,4. Available at http://www.idea-lab.gr/newslet20090304.htm

 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας

Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2002

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Λήδα Παπακωνσταντίνου1, Δανάη Παπακωνσταντίνου1, Sus Herbosch2, Ουρ. Σπυράκου1

1Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (Αθήνα),   2 C.E.I.A. Lab (Bruxelles)

Εισαγωγή: Όλες οι υπάρχουσες ενδείξεις συγκλίνουν στην άποψη ότι το βανάδιο (V) είναι πιθανώς απαραίτητο στοιχείο του οργανισμού, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα περιγραφεί νόσος από έλλειψη βαναδίου στον άνθρωπο.  Οι φυσιολογικές τιμές συγκέντρωσης του ιχνοστοιχείου στο αίμα που αναφέρονται από διάφορους συγγραφείς παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, που οφείλονται στις αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά κυρίως στη σύνθεση του πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα.

Σκοπός: Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε με σκοπό να καθοριστούν τιμές αναφοράς για το βανάδιο στον ορό φυσιολογικών ενηλίκων Ελλήνων.

Υλικό και μέθοδος: Ορός αίματος λήφθηκε από 113 ασυμπτωματικά άτομα (43 άνδρες και 70 γυναίκες) χωρίς παθολογικά κλινικά ευρήματα, ηλικίας 12-88 ετών (μέση ηλικία: 44,8 έτη).  Κανείς από τους εξετασθέντες δεν παρουσίαζε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ούτε είχε επαγγελματική έκθεση στο μέταλλο.  Όλοι όσοι περιλήφθηκαν στη μελέτη ήταν Ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκαν και κατοικούσαν μόνιμα στην Ελλάδα.  Το βανάδιο προσδιορίστηκε στον ορό με σπεκτροφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης Philips PU9400 εφοδιασμένο με κλίβανο γραφίτη (GF-AAS) σε εργαστήριο με μακρόχρονη πείρα στον έλεγχο ιχνοστοιχείων.

Αποτελέσματα: Με χρήση των γενικά αποδεκτών ορίων x ± 2SD οι τιμές αναφοράς βαναδίου ορού για τον εξεταζόμενο Ελληνικό πληθυσμό φυσιολογικών ενηλίκων βρέθηκαν  2,17 – 3,25 μg/L (μέση τιμή: 2,71 μg/L).  Δεν παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά τιμών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ούτε ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες ηλικιών.  Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή των τιμών στο δείγμα του πληθυσμού που εξετάστηκε:

Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι το εύρος κατανομής του βαναδίου ορού σε Ελληνικό πληθυσμό φυσιολογικών ενηλίκων είναι πολύ μικρότερο από τη συνήθως αναφερόμενη στη βιβλιογραφία φυσιολογική τιμή των 2,0 – 8,0 μg/L.  Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η μικρή διακύμανση και οι σχετικά χαμηλές τιμές οφείλονται σε διατροφικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα του IDEA Medical Newsletter

 

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή.