ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ (NEWS)                                            Βιβλιογραφική αναφορά (Citation)

IDEA Medical Newsletter 2015:1,1.  Available at http://www.idea-lab.gr/newslet20150101.htm

 

Αντιμετώπιση του status asthmaticus σε παιδιά με συνεχή χορήγηση υψηλής δόσης εισπνεόμενης σαλβουταμόλης

Αντώνιος Παπακωνσταντίνου

 

Όπως είναι γνωστό η συνεχής χορήγηση εισπνεόμενης σαλβουταμόλης με νεφελοποιητή σε παιδιά με ασθματική κατάσταση (status asthmaticus) είναι περισσότερο αποτελεσματική από τη διαλείπουσα χορήγηση (Papo et al 1993).  Η συνήθης συμβατική δοσολογία που χρησιμοποιείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι 5-20 mg/ώρα.

Σε μια νέα αναδρομική μελέτη οι Phumeetham et al (2015) εξέτασαν τα αποτελέσματα συνεχούς χορήγησης εισπνεόμενης σαλβουταμόλης σε υψηλή δοσολογία (75 ή 150 mg/ώρα) σε παιδιά με status asthmaticus.

Στη μελέτη περιλήφθηκαν 42 παιδιά (22 αγόρια και 20 κορίτσια) που νοσηλεύθηκαν με status asthmaticus στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας του Loma Linda University Children's Hospital.  Σε 23 παιδιά χορηγήθηκε εισπνεόμενη σαλβουταμόλη με νεφελοποιητή συνεχούς υψηλής ροής (HEART) σε δοσολογία 75 mg/ώρα. Τα υπόλοιπα 19 παιδιά έλαβαν με την ίδια μέθοδο συνεχή θεραπεία σε δόση 150 mg/ώρα.

Η μέση διάρκεια νοσηλείας στη μονάδα ήταν 2,3 ημέρες.  Ένα παιδί χρειάστηκε να διασωληνωθεί και άλλα επτά αντιμετωπίστηκαν με μη επεμβατική μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της συνεχούς χορήγησης εισπνεόμενης σαλβουταμόλης σε υψηλή δοσολογία ήταν σχετικά λίγες.  Δεν υπήρξε θάνατος ασθενούς.  Υποκαλιαιμία παρουσιάστηκε σε 5 ασθενείς, αλλά κανένας απ’ αυτούς δεν χρειάστηκε συμπληρωματική χορήγηση καλίου.  Ένα παιδί εμφάνισε πρώιμες κοιλιακές συστολές, που όμως αυτοπεριορίστηκαν χωρίς θεραπεία.

Τα συμπεράσματα από αυτή την πρόσφατη ανακοίνωση είναι ότι η θεραπεία με εισπνεόμενη σαλβουταμόλη υψηλής δοσολογίας περιορίζει τον αριθμό των παιδιών που χρειάζονται διασωλήνωση ή μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και ελαττώνει τη διάρκεια της παραμονής τους σε μονάδα εντατικής θεραπείας χωρίς να εμφανίζει σημαντική τοξικότητα.

Μελλοντικά απαιτείται να σχεδιαστούν καλά ελεγχόμενες προοπτικές μελέτες προκειμένου να καθοριστεί η βέλτιστη δοσολογία συνεχούς χορήγησης εισπνεόμενης σαλβουταμόλης που παρέχει υψηλή αποτελεσματικότητα με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

 

Βιβλιογραφία

Phumeetham S, Bahk TJ, Abd-Allah S, Mathur M.  Effect of high-dose continuous albuterol nebulization on clinical variables in children With Status Asthmaticus. Pediatr Crit Care Med. 2015;16(2):e41-e46.  (Full Text)

Papo MC, Frank J, Thompson AE: A prospective, randomized study of continuous versus intermittent nebulized albuterol for severe status asthmaticus in children. Crit Care Med 1993; 21:1479–1486 (Abstract)

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα του IDEA Medical Newsletter

 

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα  νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή.