ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ (NEWS)                                            Βιβλιογραφική αναφορά (Citation)

IDEA Medical Newsletter 2015:2,1.  Available at https://www.idea-lab.gr/newslet20150201.htm

 

Αποτελεσματικότητα του Tiotropium Respimat® στο παιδικό άσθμα

Αντώνιος Παπακωνσταντίνου

 

Σημαντικός αριθμός παιδιών με άσθμα εξακολουθούν να εμφανίζουν συμπτώματα παρά την εφαρμοζόμενη θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.  Τα παιδιά αυτά έχουν κακή ποιότητα ζωής, πολλές φορές χρειάζονται εισαγωγή σε νοσοκομείο και απουσιάζουν συχνά από το σχολείο.

Από παρατηρήσεις πολλών ειδικών στο άσθμα, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο συγγραφέας αυτού του άρθρου, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι το tiotropium χορηγούμενο με την ειδική συσκευή εκνέφωσης (Spiriva Respimat®) είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων.

Η πρώτη ελεγχόμενη έρευνα που τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χρήσης tiotropium Respimat® στο μη ελεγχόμενο με τα κορτικοστεροειδή άσθμα δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τους Vogelberg et al (2015).  Επειδή τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν από το IDEA MEDICAL NEWSLETTER για τους Έλληνες αναγνώστες.

Πρόκειται για διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) μελέτη στην οποία περιλήφθηκαν 76, 74, 75 και 76 ασθενείς ηλικίας 6-11 ετών.  Τα παιδιά αυτά υποβλήθηκαν σε θεραπεία εισπνέοντας 1 φορά την ημέρα tiotropium Respimat® 5 μg, 2,5 μg, 1,25 μg και placebo Respimat® αντίστοιχα.

Μετά θεραπεία 12 εβδομάδων ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας έδειξε μέση βελτίωση της μέγιστης FEV1 κατά 272 ml στη δόση των 5 μg, κατά 290 ml στη δόση των 2,5 μg και κατά 261 ml στη δόση των 1,25 μg.  Η βελτίωση αυτή ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από τη βελτίωση που παρουσίασαν τα παιδιά που έλαβαν placebo (185 ml).  Οι βαθμοί σημαντικότητας ήταν p = 0,0002, p < 0,0001 και p = 0,0011 αντίστοιχα.

Το tiotropium αποδείχτηκε καλά ανεκτό και εξ ίσου ασφαλές με το εικονικό φάρμακο και σε καμιά περίπτωση δεν χρειάστηκε να διακοπεί η θεραπεία.

Οι Vogelberg et al συμπεραίνουν ότι το tiotropium (Spiriva Respimat®) ως προσθήκη στη θεραπεία παιδιών που ήδη λαμβάνουν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή με ή χωρίς τροποποιητή των λευκοτριενίων είναι αποτελεσματικό, ασφαλές και καλά ανεκτό.

 

Βιβλιογραφία

Vogelberg C, Moroni-Zentgraf P, Leonaviciute-Klimantaviciene M, Sigmund R, Hamelmann E, Engel M, Szefler S  A randomised dose-ranging study of Tiotropium Respimat® in children with symptomatic asthma despite inhaled corticosteroids. Respiratory Research. 2015; 16(20) (Full text).

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα του IDEA Medical Newsletter

 

Προειδοποίηση

Το περιεχόμενο του IDEA MEDICAL NEWSLETTER είναι επιστημονικό και απευθύνεται σε γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν τα προσόντα  νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για οποιαδήποτε θεραπευτική ή διαγνωστική εφαρμογή.